Thiết kế chi tiết Máy – Ống

Cùng với Thiết kế chi tiết Vỏ tàu, CTT còn tham gia nhiều dự án Thiết kế chi tiết Máy – Ống. NUPAS- CADMATIC là phần mềm chính chúng tôi sử dụng cho thiết kế chi tiết Máy – Ống.

Dưới đây là các dự án lớn mà chúng tôi đã tham gia